Sympozja Dyskusyjne dla Przedstawicieli Nauki

Nauka z jednej strony wymaga coraz więcej wiedzy z różnych dziedzin, z drugiej staje się coraz bardziej wyspecjalizowana. Czasami nawet poszczególne nurty w ramach jednej dyscypliny wytwarzają tak hermetyczne aparaty pojęciowe, że przepływ wiedzy pomiędzy nimi staje się poważnie utrudniony. Z tego powodu narasta potrzeba organizowania wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Uczelnia organizuje cykliczne sympozja naukowe o charakterze dyskusyjnym.

Dotychczas zorganizowano:

  • 19 października 2017 r.

Współczesne przemiany społeczne: problemy i wyzwania – w poszukiwaniu rozwiązań

  • 20 kwietnia 2017 r.

Przyszłość zatrudnienia

  • 19 stycznia 2017 r.

Polityka gospodarcza w warunkach kształtującego się nowego ładu gospodarczego

  • 17 listopada 2016 r.

Dobro wspólne jako punkt odniesienia w naukach ekonomicznych, społecznych i technicznych